عنوان : طرق مقابله با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی در حقوق ایران و آمریکا

11111111111 Administrator Administrator 1400/02/06
  • تعداد بازدید : 23
خلاصه قرارداد غیر منصفانه قراردادی است که یک شخص بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در قضاوت و تصمیماتش آن را قبول می کند .قراردادهای غیر منصفانه به دو دسته قراردادهای الحاقی و استاندارد تقسیم می شوند.قرارداد الحاقی عقدی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرد.مفاد قراردادهای الحاقی معمولا شامل شروط غیر منصفانه ای هستند که اکثر آنها به نفع طرف پیشنهاد کننده است.

توضیحات قرارداد غیر منصفانه قراردادی است که یک شخص بدون هیچ گونه اغفال و فریبی در قضاوت و تصمیماتش آن را قبول می کند .قراردادهای غیر منصفانه به دو دسته قراردادهای الحاقی و استاندارد تقسیم می شوند.قرارداد الحاقی عقدی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرد.مفاد قراردادهای الحاقی معمولا شامل شروط غیر منصفانه ای هستند که اکثر آنها به نفع طرف پیشنهاد کننده است.مبارزه با شروط تحمیلی در حقوق ایران با توجه به سیاست گذاری های قانونگذار ایران و دیدگاه حقوق ایران در حمایت از قشر آسیب پذیر در قلمرو قراردادها امکان می یابد.در ماده 10 قانون مدنی اصل حاکمیت اراده در قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته که البته باید این ماده در کنار مواد 975 و 1295 قانون مدنی در نظر گرفت که قانون و نظم عمومی را از موانع نفوذ آزادی قراردادی شمرده است.در حقوق ایران برای حذف شروط غیر منصفانه از عموم قراردادها نیاز به بررسی قواعد عمومی قراردادها امری روشن است ، بنابراین بررسی قابلیت اجرای برخی قواعد عمومی قراردادها در حذف یا تعدیل شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی مورد بحث می باشد.در حقوق ایالات متحده آمریکا در صورتی که غیر منصفانه بودن شرطی در قرارداد استاندارد بر اساس شروط مندرج در ماده 2-2-30 قانون متحد الشکل تجاری ثابت شود ،قرارداد استاندارد تعدیل می شود.

11111111111 Administrator Administrator 1400/02/06
  • تعداد بازدید : 23
نظرات
ارسال نظرات