عنوان : عدالت ترمیمی در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در کشورهای کانادا،آلمان و آمریکا

11111111111 Administrator Administrator 1400/02/06
  • تعداد بازدید : 19
خلاصه عدالت ترمیمی عبارت است از احیاء حقوق بزه دیده و ایجاد زمینه مشارکت فعال وی و جامعه در فرآیند اجرای عدالت. برای آغاز حرکت عدالت ترمیمی محدوده تاریخی 1972 تا 1974 میلادی تعیین شده است ، ولی استفاده وسیع از این واژه مربوط به سال 1977 و توسط آلبرت اگلاش کانادایی می باشد.دو مدل یا الگو برای عدالت ترمیمی وجود دارد شامل : ناب خواه و بیشینه خواه و هر کدام دارای طرفداران خاص خود می باشند .عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم روابط آسیب دیده بین بزه دیده ،بزهکار و جامعه است.

توضیحات عدالت ترمیمی عبارت است از احیاء حقوق بزه دیده و ایجاد زمینه مشارکت فعال وی و جامعه در فرآیند اجرای عدالت. برای آغاز حرکت عدالت ترمیمی محدوده تاریخی 1972 تا 1974 میلادی تعیین شده است ، ولی استفاده وسیع از این واژه مربوط به سال 1977 و توسط آلبرت اگلاش کانادایی می باشد.دو مدل یا الگو برای عدالت ترمیمی وجود دارد شامل : ناب خواه و بیشینه خواه و هر کدام دارای طرفداران خاص خود می باشند .عدالت ترمیمی به دنبال ترمیم روابط آسیب دیده بین بزه دیده ،بزهکار و جامعه است.لذا باید قطعات و عناصری در کنار یکدیگر قرار بگیرند که سازنده یک مدل ترمیمی باشد .این عناصر در تقابل عناصر عدالت سزادهنده ،به جای تکیه بر اجباری بودن ،بر داوطلبانه و ارادی بودن تاکید می کند ،در تقابل با دشمنی ،کتمان حقیقت ،تحمیلی بودن ،علنی بودن ،نادیده گرفتن و...عناصر اظهار حقیقت،رودررویی،حمایت و غیر علنی بودن را مطرح می سازد.در مورد عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 با توجه به رویکرد سیاست جنایی جمهوری اسلامی باید گفت : جایگاه عدالت ترمیمی (توجه به بزه دیده) نیز تقریبا جایگاه قابل توجهی نسبت به قانون سابق دارد و در نتیجه ارتقاع یافته است.در مورد اجرای عدالت ترمیمی در کشور کانادا نمی توان توصیف یکسانی از برنامه های عدالت ترمیمی ارائه داد . برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا از لحاظ نوع جرایم و مجرمانی که مشمول آنها می شوند ،آئین دادرسی ،اتخاذ تصمیم ،اعمال واکنش ،ضمانت اجرا و حدود و میزان دخالت نمایندگان دستگاه عدالت کیفری با یکدیگر متفاوتند. میانجیگری میان بزه کار و بزه دیده که مهمترین روش های اجرای عدالت ترمیمی در آمریکاست به وسیله بیش از سیصد نهاد در قالب هزاران برنامه در سال اجرا می شود .در این کشور میانجیگری به عنوان جایگزین اساسی بسیاری از واکنش های عدالت کیفری سنتی مد نظر قرار گرفته است.در عمل اجرای برنامه میانجیگری در آمریکا حسب تشخیص پلیس ،دادستانی یا دادگاه صورت می پذیرد و امکانات اجرایی آن در مراکز پلیس یا دادسرا و نهادهای غیر اتفاعی که جامعه یا کلیسا تاسیس کر ده اند فراهم می شود.در آلمان مقررات ناظر بر امکان اجرای برنامه های ترمیمی را باید در ماده 46 از قانون مجازات عمومی ،ماده 153 از قانون آئین دادرسی کیفری و...که امکان استفاده از میانجی گری را در راستای اجرای سیاست قضازدایی یا پرداخت و جبران ضرر و زیان وارده به بزه دیدگان فراهم نموده اند ،بررسی کرد.

11111111111 Administrator Administrator 1400/02/06
  • تعداد بازدید : 19
نظرات
ارسال نظرات