عنوان : جنبه های خارجی حمایت از تجارت و حقوق رقابتی در حقوق اتحادیه اروپا

11111111111 Administrator Administrator 1400/02/06
  • تعداد بازدید : 23
خلاصه معاهده EC مفاد راجع به حقوق رقابتی را در مواد 81 تا 89 ذکر کرده است .پیش از معاهده آمستردام مفاد مربوط به حقوق رقابت یک ماده ی دیگر نیز داشت که راجع به مقررات ضد دامپینگ بود .اما با توجه به اینکه کاربرد این ماده به زمان تاسیس جامعه مشترک مربوط می شد و با استقرار بازار مشترک واحد اروپایی موضوعیت خود را از دست داده بود در اصلاحات انجام شده توسط معاهده آمستردام حذف گردید.

توضیحات معاهده EC مفاد راجع به حقوق رقابتی را در مواد 81 تا 89 ذکر کرده است .پیش از معاهده آمستردام مفاد مربوط به حقوق رقابت یک ماده ی دیگر نیز داشت که راجع به مقررات ضد دامپینگ بود .اما با توجه به اینکه کاربرد این ماده به زمان تاسیس جامعه مشترک مربوط می شد و با استقرار بازار مشترک واحد اروپایی موضوعیت خود را از دست داده بود در اصلاحات انجام شده توسط معاهده آمستردام حذف گردید. موضوع دیگر اینکه با توجه به این که بازارهای جهانی همچون زنجیره ای به یکدیگر متصلند و با طرح نظریه جهانی سازی تجارت ،امکان استقلال بازارها از یکدیگر روز به روز کمتر می شود ،نحوه برخورد مقررات رقابتی جامعه مشترک با توافق ها ،تصمیم ها و رفتار های گروهی شرکت های بزرگ و عموما چند ملیتی تجاری که در خارج از قلمرو جامعه مشترک صورت می گیرند ،چگونه می باشد.آیا جامعه مشترک می تواند به عنوان یک شخصیت حقوقی بین المللی در قراردادها و معاهدات بین المللی شرکت و عضویت نماید ؟و آیا می تواند اصول و مقررات رقابتی خود را نسبت به توافق ها ،تصمیم ها و رفتارهای گروهی شرکت های بزرگ تجاری که در خارج از قلمرو جامعه مشترک به عمل می آیند و در بازار مشترک نیز اعمال می شوند جاری نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ ،این اقدام بر چه اساسی و چگونه انجام می شود؟با این توضیح موضوع جنبه های خارجی حمایت از اصول و قواعد حقوقی رقابت را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد.اول اینکه جامعه مشترک روابط بازرگانی خود با دنیای خارج خود را چگونه تنظیم می نماید ؟و دوم اینکه تاثیر توافق ها و اقدام های صورت گرفته در خارج از قلمرو بازار مشترک چگونه ارزیابی می گردد ؟

11111111111 Administrator Administrator 1400/02/06
  • تعداد بازدید : 23
نظرات
ارسال نظرات